Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Tài khoản Mong muốn được cập nật tính năng mới của azota Phản Hồi về: Mong muốn được cập nật tính năng mới của azota

Xin hãy cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng mới để kiểm soát gian lận