Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Đề thi tự luận: Word có đáp án; PDF 2.0 không có đáp án. Phản Hồi về: Đề thi tự luận: Word có đáp án; PDF 2.0 không có đáp án.

Xem đề thi của cô gửi trên thì sai cấu trúc rồi ạ, đáp án chỉ có ABCD thôi.