Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Xin được phép sử dụng Hệ thống giám sát mới của AZOTA Phản Hồi về: Xin được phép sử dụng Hệ thống giám sát mới của AZOTA

Xin dùng azota để thi cuối kỳ