Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Bài tập Bài tập Phản Hồi về: Bài tập

Hiện nay  con 4 tuổi ,mẹ gấp 7 lần tuổi con.Hỏi sau 4 năm nữa mẹ gấp mấy lần tuổi con?

làm cả giải cả yóm tắt