Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Giới hạn người thi Phản Hồi về: Giới hạn người thi

Cô cài đặt khai báo thông tin trước khi thi trong phần cấu hình, khi đó cô tải lên danh sách học sinh để học sinh chọn là được