Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Q: Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới Phản Hồi về: Q: Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới

Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm giám sát mới để tôi có thể áp dụng với học sinh khi làm bài kiểm tra onl ạ