Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới Phản Hồi về: Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới

Xin chào tôi là Thầy Huỳnh Lê Đức Lương

tôi muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới

xin cảm ơn