Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi xin cấp quyền Phản Hồi về: xin cấp quyền

có 100 câu hỏi có 4 nhóm (mỗi nhóm 25 câu) . làm thế nào để lấy ngẫu nhiên mỗi nhóm 10 câu ạ?

Xin cảm ơn!