Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Tài khoản Không tìm thấy các bài kiểm tra đã giao cho học sinh Phản Hồi về: Không tìm thấy các bài kiểm tra đã giao cho học sinh

Tôi giao bài tập cho HS. Hôm trước đã chấm một số bài. Hôm sau mở ra chấm tiếp thì bị mất quyền chấm bài. mất quyền sử dụng các tính năng trong tài khoản azota của mình. Mong được trợ giúp ạ.