Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Q: Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới Phản Hồi về: Q: Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới

Xin chào admin, tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi