Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Bài thi của HS bị mất Phản Hồi về: Bài thi của HS bị mất

Học sinh Vũ Hà Anh và Nguyễn Khánh Ly đã làm và nộp bài nhưng không thấy có tên trong danh sách nộp bài.