Q:

Bài thi của HS bị mất

Tại sao bài làm kiểm tra giữa kì của HS bị mất trên azota, lúc chấm bài thì đủHS

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Học sinh Vũ Hà Anh và Nguyễn Khánh Ly đã làm và nộp bài nhưng không thấy có tên trong danh sách nộp bài.

    • tskjs
  • Toán

Đang xem 2 luồng phản hồi

Phản hồi: Bài thi của HS bị mất
Thông tin của bạn: