Q:

cấp quyền sử dụng tính năng mới

mới nghe thông báo từ bạn bè xong  nên muốn thử được dùng tính năng mới

usser Tài khoản

Tất cả phản hồi

  • Tôi muốn sử dụng tính năng mới

Đang xem 1 luồng phản hồi

Phản hồi: cấp quyền sử dụng tính năng mới
Thông tin của bạn: