Q:

có lỗi k tải được file pdf

Tôi đã tạo  file pdf  như đề mẫu

Tại sao khi tạo đề thi luôn có lỗi k tải được file pdf

rc2 Đề thi
Phản hồi: có lỗi k tải được file pdf
Thông tin của bạn: