Q:

Đề thi bị lỗi

Đề tiếng Anh, tạo đề bằng pdf 2.0, làm đúng theo định dạng, tuần trước mình cho kiểm tra rồi, đề không bị lỗi gì, nhưng giờ lấy lại cũng file pdf đó tạo nhưng lại bị lỗi dính câu dù các phần đã đánh số la mã. Nhờ BQT xem lại giúp mình.

rc2 Đề thi
Phản hồi: Đề thi bị lỗi
Thông tin của bạn: