Q:

Hiển thị tất cả đề thi

Tôi không thấy đầy đủ các đề thi đã tạo, mà chỉ thấy các đề từ 23/12/2021 đến nay. Nhờ amin giúp đỡ để azota hiển thị tất cả các đề thi tôi đã tạo. Xin cảm ơn admin.

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Cô kiểm tra xem có hiển thị phân trang không nhé, ngoài ra cô kiểm tra xem mình có xóa đề thi trong phần thùng rác không.

Đang xem 0 luồng phản hồi

Phản hồi: Hiển thị tất cả đề thi
Thông tin của bạn: