Xóa bài thi của học sinh

Để đảm bảo tính khách quan của kỳ thi, hệ thống chỉ cho phép người

Đưa lớp vào lưu trữ/ Khôi phục l

“Đưa lớp vào lưu trữ” được sử dụng khi: Học sinh muốn ẩn lớp đó

Thay đổi thông tin tài khoản

Để thay đổi thông tin tài khoản (Họ tên, ngày sinh, email, số điện thoại,

Các định dạng được hỗ trợ khi g

Hệ thống hỗ trợ Giáo viên Giao bài tập đính kèm file với các định

Tự động định dạng nội dung

Tính năng này của Azota thường sử dụng khi giáo viên chỉnh sửa/xóa câu hỏi/đáp

Tạo đề điền từ

Xem video hướng dẫn tại đây

Tạo đề từ ngân hàng chung Azota

Dành cho môn Toán Khối 12 Giáo viên sử dụng nguồn tài nguyên câu hỏi

Nhập mã đề tùy chỉnh

Khi được kích hoạt và cài đặt, tính năng này này giúp nhập mã đề

Lấy ngẫu nhiên theo ma trận đề

Tính năng này chỉ áp dụng với những đề tạo từ ma trận Xem hướng

Tại sao tôi không có mục ‘Lấy

Do đề không được tạo từ ma trận. Tính năng này chỉ hiển thị với