Tạo đề thi offline trên App

Video hướng dẫn thầy cô tạo nhanh đề thi offline trên App Azota.

Hướng dẫn chấm mã đề tùy chỉnh

https://www.youtube.com/watch?v=TxkK_OGAq1c&ab_channel=Azota

Thi Offline, chấm trắc nghiệm trên gi

Để tổ chức thi và scan chấm bài trực tiếp trên Azota, thầy cô làm

Thi Offline

Thi Offline, chấm trắc nghiệm trên gi

Để tổ chức thi và scan chấm bài trực tiếp trên Azota, thầy cô làm

Lấy ngẫu nhiên số câu đảo

Tính năng này giúp bạn dễ dàng tạo ra nhiều đề mới không trùng lặp

Tôi có thể tạo đáp án tự động c

Với dạng đề điền từ, điền khuyết, bạn có thể nhập đáp án tự động

Tại sao thí sinh đã làm bài lại bị

Do thí sinh thoát khỏi màn hình thi và quay trở lại màn hình thi

Sự khác nhau giữa Giám sát tự độn

Giám sát tự động– Là phiên bản Giám sát cũ của Azota, có chức năng

Chức năng của các quyền: Chỉnh sử

Quyền “Coi thi”, “Coi thi và chấm thi” bắt buộc phải có cấu hình giao