Các định dạng được hỗ trợ khi giao/nộp bài tập - Hướng dẫn sử dụng Azota

Các định dạng được hỗ trợ khi giao/nộp bài tập

Author: Azota 1949 views

Hệ thống hỗ trợ Giáo viên Giao bài tập đính kèm file với các định dạng: Ảnh, Audio, PDF, Word, Excel, Video (chưa hỗ trợ .wmv)

Hỗ trợ học sinh Nộp bài tập với định dạng: Ảnh, Audio, PDF, Video (chưa hỗ trợ .wmv)