Làm sao để tạo tiêu đề nhóm - Hướng dẫn sử dụng Azota

Làm sao để tạo tiêu đề nhóm

Author: Azota 600 views

Để tạo tiêu đề nhóm, hãy sử dụng nội dung bắt đầu bằng số la mã (ví dụ: I.; II.;…) hoặc “Phần/Phan/Nhóm/Nhom/Part + số/số la mã” (ví dụ: Phần 1, Part I., Nhóm 1, Nhom1), hệ thống sẽ tự động nhận diện đó là nhóm