Cài đặt ẩn nội dung tiêu đề câu hỏi nhóm

Author: Azota 1134 views

Khi kích hoạt tính năng này, Đề gốc của giáo viên vẫn hiển thị đầy đủ nội dung tiêu đề nhóm nhưng nội dung tiêu đề nhóm sẽ không hiển thị trên bài thi của học sinh.

Bước 1: Đi tới đề thi cần ẩn nội dung tiêu đề câu hỏi nhóm, chọn “Cài đặt”

Bước 2: Chọn “Cài đặt làm bài Online”

Bước 3: Tại CẤU HÌNH NÂNG CAO, bật “Ẩn tiêu đề câu hỏi nhóm”

Bước 4: Chọn “Lưu nháp” để lưu cấu hình hoặc chọn “Xuất bản” để Copy link cho học sinh thi