Cài đặt ẩn nội dung tiêu đề câu hỏi nhóm

Author: Azota 308 views

Bước 1: Đi tới đề thi cần ẩn nội dung tiêu đề câu hỏi nhóm, chọn “Cài đặt”

Bước 2: Chọn “Cài đặt làm bài Online”

Bước 3: Tại Cấu hình nâng cao, bật “Ẩn tiêu đề câu hỏi nhóm”

Bước 4: Chọn “Xuất bản” hoặc “Lưu đề thi” để lưu cấu hình cài đặt