Cách chỉ lấy câu tự luận khi tạo đề từ ma trận

Author: Azota 315 views

Để hệ thống chỉ chọn ra các câu tự luận khi tạo đề từ ma trận, tại khung ma trận giáo viên cần nhập “TL” sau số câu cần lấy

Trường hợp kho đề không có đủ câu hỏi tự luận, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như hình