Tìm giáo viên, xin vào lớp

Author: Azota 2973 views

Cách 1: 

  • Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, Học sinh click vào “Tìm giáo viên”
  • Bước 2: Nhập số điện thoại/email ứng với tài khoản của giáo viên (số điện thoại viết liền không có khoảng trống)
  • Bước 3: Ấn “Tiếp theo”,
  • Bước 4: Chọn lớp, chọn tên mình để xin vào lớp

Lưu ý: Nếu màn hình hiện “Bạn không có tên trong danh sách trên”, Học sinh vui lòng báo giáo viên: thêm tên của mình vào danh sách lớp hoặc báo giáo viên bật chế độ “Cho phép tự báo danh”

Cách 2

Học sinh tìm lớp từ đường link bài tập giáo viên gửi

  • Nếu hiện ra danh sách tên cả lớp, Học sinh tìm tên của mình và chọn vào tên của mình, sau đó ấn “Xin vào lớp” (trong trường hợp tên Học sinh hiển thị “Đã được chọn” mà số điện thoại đã chọn không phải số điện thoại tài khoản của mình, vui lòng chọn “Báo Giáo viên” để Giáo viên xác thực lại)
  • Nếu không hiện ra danh sách cả lớp, Học sinh gõ Họ & tên mình vào phần ô trống rồi ấn “Xin vào lớp”
  • Nếu màn hình hiện “Bạn không có tên trong danh sách trên”, Học sinh vui lòng báo giáo viên: thêm tên của mình vào danh sách lớp hoặc báo giáo viên bật chế độ “Cho phép tự báo danh”