Tìm giáo viên, xin vào lớp

Author: Azota 613 views

** Cách 1:

Sau khi đăng nhập thành công vào trang web https://azota.vn/, Học sinh chọn nút “Tìm giáo viên”, sau đó nhập số điện thoại (ứng với tài khoản) của giáo viên (số điện thoại viết liền không có khoảng trống),  ấn “Tiếp theo”, chọn lớp (nếu giáo viên có nhiều lớp), chọn tên mình để xin vào lớp

  • Nếu màn hình hiện “Bạn không có tên trong danh sách trên”, Học sinh vui lòng báo giáo viên: thêm tên của mình vào danh sách lớp hoặc báo giáo viên bật chế độ “Cho phép tự báo danh”

** Cách 2:

Học sinh tìm lớp bằng cách truy cập vào đường link bài tập giáo viên gửi

  • Nếu hiện ra danh sách tên cả lớp, Học sinh tìm tên của mình và chọn vào tên của mình, sau đó ấn “Xin vào lớp” (trong trường hợp tên HS hiển thị “Đã được chọn” mà số điện thoại đã chọn không phải số điện thoại tài khoản của mình, vui lòng chọn “Báo Giáo viên” để Giáo viên xác thực lại)
  • Nếu không hiện ra danh sách cả lớp, HS gõ Họ & tên mình vào phần ô trống rồi ấn “Xin vào lớp”
  • Nếu màn hình hiện “Bạn không có tên trong danh sách trên”, HS vui lòng báo giáo viên: thêm tên của mình vào danh sách lớp hoặc báo giáo viên bật chế độ “Cho phép tự báo danh”