Tại sao tôi không có mục ‘Lấy ngẫu nhiên theo ma trận’?

Author: Azota 409 views

Do đề không được tạo từ ma trận. Tính năng này chỉ hiển thị với những đề được tạo từ ma trận