Phân quyền theo lớp

Author: Azota 1733 views

Bao gồm 3 quyền chính: Giao bài tập/giao đề thi, Chấm bài, Quản lý danh sách học sinh

Giáo viên có thể chọn 1 quyền, chọn cùng lúc nhiều quyền hay chọn tất cả các quyền để phân quyền cho giáo viên/nhóm giáo viên khác

(Hình minh họa tính năng “Đội nhóm” – phân quyền theo lớp)
 • Quyền Giao bài tập, giao đề thi:
  Người được phân quyền này có thể:
  – Tạo và giao bài tập cho lớp đó
  Không được phép phân quyền tiếp cho người khác trong lớp này
 • Quyền Chấm bài
  Người được phân quyền này có thể:
  – Xem danh sách nộp và chấm bài của lớp đó
  – Thêm người khác vào lớp để chấm bài nhưng không có quyền xóa người đó khỏi lớp. Chỉ người tạo ra lớp đó mới được phép xóa
 • Quyền Quản lý danh sách học sinh
  Người được phân quyền này có thể:
  – Thêm/sửa/xóa học sinh trong lớp
  Không được phép xóa lớp

HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN THEO LỚP

Cách 1: Sử dụng khi phân quyền theo từng lớp

 • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”, chọn vào Lớp cần phân quyền
 • Bước 2: Chọn “Chia sẻ” bên trái màn hình
 • Bước 3: Nhập số điện thoại/email tài khoản của giáo viên muốn chia sẻ hoặc chọn trực tiếp vào tên/nhóm giáo viên muốn chia sẻ
 • Bước 4: Tick vào các quyền muốn gán, sau đó ấn “Lưu”

Cách 2: Sử dụng khi phân quyền cho cùng lúc nhiều lớp

 • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Đội nhóm”
 • Bước 2: Nhập số điện thoại/email tài khoản của giáo viên muốn chia sẻ hoặc chọn trực tiếp vào tên/nhóm giáo viên muốn chia sẻ
 • Bước 3: Tick vào các quyền muốn gán tương ứng với các lớp bên phải màn hình, sau đó ấn “Lưu”