Sửa nội dung đề thi - Hướng dẫn sử dụng Azota

Sửa nội dung đề thi

Author: Azota 5479 views

Giáo viên có thể sửa nội dung từng câu hỏi trong đề với những đề đã Lưu/xuất bản hoặc xem chi tiết số câu hỏi trong đề thi (bao gồm tổng số câu trong đề, tổng số câu tự luận, tổng số câu trắc nghiệm, số đáp án ở từng câu…) để đối chiếu kiểm tra lại đề

Lưu ý: Những đề đã Lưu/xuất bản, giáo viên chỉ có thể sửa nội dung từng câu, không thể thêm/xóa câu hỏi
Học sinh cũng sẽ xem được lịch sử sửa đề của giáo viên trong màn chi tiết bài thi

(Màn hình xem lịch sử sửa đề của học sinh)

HƯỚNG DẪN SỬA NỘI DUNG ĐỀ THI

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn vào mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn vào Đề thi cần chỉnh sửa nội dung, tại ô “Nội dung” bên trái màn hình, chọn “Sửa”

Bước 3: Đi đến câu cần sửa nội dung, chọn “Sửa nội dung”

Bước 4: Sau khi sửa xong, chọn “Lưu” để xác nhận thay đổi

Bước 5: Sau khi sửa xong tất cả các câu hỏi cần chỉnh sửa nội dung, Chọn “Lưu” lần nữa để hoàn tất

Xem video hướng dẫn sửa nội dung câu hỏi và đáp án với đề sau Lưu/Xuất bản tại đây

HƯỚNG DẪN XEM CHI TIẾT SỐ ĐÁP ÁN CỦA CÂU TRONG ĐỀ

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn vào mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn vào Đề thi cần kiểm tra chi tiết số đáp án của câu trong đề, tại ô “Nội dung” bên trái màn hình, chọn “Sửa”

Bước 3: Chọn vào biểu tượng chữ i “Thông tin chi tiết”, hệ thống sẽ báo cáo chi tiết số câu trắc nghiệm/tự luận, số lượng đáp án các câu có trong đề