Hệ thống không nhận đáp án sau khi chỉnh sửa

Author: Azota 343 views

Với những đề tạo từ ma trận, giáo viên cần chỉnh sửa đáp án ở đề gốc thì đáp án của đề mới (tạo ra từ đề gốc) mới được sửa theo