Xóa bài thi của học sinh - Hướng dẫn sử dụng Azota

Xóa bài thi của học sinh

Author: Azota 1597 views

Hệ thống chỉ cho phép người dùng xóa bài thi được chấm từ phiếu tô Offline, các bài thi online sẽ không thể xóa.