Xóa bài thi của học sinh

Author: Azota 1046 views

Hệ thống chỉ cho phép người dùng xóa bài thi được chấm từ phiếu tô Offline, các bài thi online sẽ không thể xóa.