Cấu trúc đề thi chuẩn - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cấu trúc đề thi chuẩn

Author: Azota 24205 views

Đề thi cơ bản có các phần chính sau: Câu hỏi (bắt buộc), Đáp án (bắt buộc với đề trắc nghiệm hoặc điền từ), Lời giải chi tiết

(Hình minh họa đề thi có nhóm, bảng đáp án và lời giải chi tiết)

Câu hỏi: bắt đầu bằng chữ Câu/ Bài/Question + số, theo sau là dấu chấm (ví dụ: Câu 1.; Bài 1.; Question 1.)

hoặc Số + dấu chấm (ví dụ: 1.; 2.)

Lưu ý: Nếu không có dấu chấm sau số hoặc không có dấu chấm sau chữ Câu/ Bài/Question + số, hệ thống sẽ không nhận đó là câu hỏi

(Hình minh họa các câu hỏi)

Các phần/nhóm

Sử dụng các nội dung bắt đầu bằng số la mã hoặc Phần/Phan/Nhóm/Nhom/Part + số/số la mã, theo sau là dấu chấm (Ví dụ: Phần 1., Part I., Nhóm 1.) để hệ thống nhận diện là nhóm
Lưu ý: Nếu không có dấu chấm sau số la mã hoặc Phần/Phan/Nhóm/Nhom/Part + số/số la mã… hệ thống sẽ không nhận đó là nhóm

Thứ tự các câu trong mỗi nhóm phải tăng dần. Ví dụ: Nhóm 1 – Câu n thì Nhóm 2 phải tiếp tục là câu (n+1)

(Gõ “p” hệ thống sẽ gợi ý tạo phần/nhóm)
(Hình minh họa các phần/nhóm)

Đáp án trắc nghiệm: Đáp án trắc nghiệm được nhận diện bằng chữ “A”, “B”, “C”, “D”…viết hoa kèm dấu chấm, theo sau là nội dung. Nếu không có dấu chấm sau chữ “A”, “B”, “C”, “D”…, hệ thống sẽ không nhận diện đây là đáp án của câu.

Mỗi câu hỏi trắc nghiệm cần tối thiểu 2 đáp án, tối đa 8 đáp án

Cuối đề có chữ “HẾT”

“Bảng đáp án” (nếu có) có dạng: 1-A hoặc 1a hoặc 1.A

“Bảng đáp án” điền từ (nếu có) có dạng: “1-nội dung đáp án” hoặc “1.nội dung đáp án” (Ví dụ: 1.the, 2-an, 3-this)
Tham khảo thêm cách cài đặt đáp án đúng cho đề tại đây

Lời giải (nếu có): Bắt đầu bằng các cụm từ “Lời giải”, “Hướng dẫn chi tiết”, “Giải thích chi tiết”
Sau đó là các câu và lời giải tương ứng
Ví dụ:
1. Chọn 114 vì có….
2. Vì theo định luật….

Ví dụ minh họa đề mẫu

Tham khảo đề mẫu: https://docs.azota.vn/docs/huong-dan-su-dung/de-thi/de-mau-tham-khao/

(Mẫu 1)


(Mẫu 2)
(Mẫu 3)
(Mẫu 4)