Cấu trúc đề thi chuẩn

Author: Azota 3508 views

Đề thi cơ bản có các phần chính sau:

Câu hỏi: các câu hỏi bắt đầu bằng chữ “Câu” hoặc “Bài” hoặc “Question” hoặc số (ví dụ: Câu 1, Bài 1, 1.)

(Hình minh họa các câu hỏi)

Các phần/nhóm: bắt đầu bằng số la mã (I.; II.;…) hoặc Phần/Phan/Nhóm/Nhom/Part + số/số la mã (Phần 1, Part I., Nhóm 1, Nhom1)
Với đề tiếng Anh, hệ thống sẽ tự động nhận diện các nhóm
Lưu ý: Thứ tự các câu trong mỗi nhóm phải tăng dần. Ví dụ: Nhóm 1 – Câu n thì Nhóm 2 phải tiếp tục là câu (n+1)

(Gõ “p” hệ thống sẽ gợi ý tạo phần/nhóm)
(Hình minh họa các phần/nhóm)

Đáp án trắc nghiệm: chữ A,B,C…viết hoa, theo sau là nội dung. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm cần tối thiểu 2 đáp án, tối đa 8 đáp án

Cuối đề có chữ “HẾT”

“Bảng đáp án” (nếu có) có dạng: 1-A hoặc 1a hoặc 1.A đều được chấp nhận
Tham khảo thêm cách cài đặt đáp án đúng cho đề tại đây

Lời giải (nếu có): Được đặt sau bảng đáp án, bắt đầu bằng các cụm từ “Lời giải”, “Hướng dẫn chi tiết”, “Giải thích chi tiết”
Sau đó là các câu và lời giải tương ứng
Ví dụ:
1. Chọn 114 vì có….
2. Vì theo định luật….

Ví dụ minh họa đề mẫu

(Mẫu 1)


(Mẫu 2)
(Mẫu 3)
(Mẫu 4)