Phân quyền File

Author: Azota 1157 views

Bao gồm Phân quyền File Đề thiPhân quyền File Bài tập

PHÂN QUYỀN FILE ĐỀ THI

Chia sẻ File Đề thi hiện hỗ trợ 4 quyền: Chỉnh sửa, Chấm bài, Coi thi, Coi thi và chấm thi.
Giáo viên có thể phân 1 quyền, nhiều quyền hoặc tất cả 4 quyền cho giáo viên/nhóm giáo viên khác
Người được chia sẻ File đề thi không có quyền Xóa đề hoặc chia sẻ lại cho người khác
 • Quyền Chỉnh sửa: Được xem chi tiết đề, được phép Chỉnh sửa đề (thay đổi tên, sửa cấu hình, đáp án, thang điểm…)
 • Quyền Chấm bài: Được phép chấm bài, xem điểm, xem bài làm chi tiết của học sinh. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin người chấm trong từng bài thi
  Nếu đề thi không cấu hình thời gian thì người được phân quyền này có thể vào xem danh sách đã thi
  Nếu đề có cấu hình thời gian → Khi Hết giờ người được phân quyền này mới vào xem danh sách chấm được
 • Quyền Coi thi: Được phép Giao đề, có quyền thêm lớp của mình vào đề thi đó, có quyền xem danh sách học sinh đang thi trong đề (không được xem điểm và bài làm chi tiết của học sinh, không có quyền xem chi tiết đề thi. )
  Người được phân quyền này khi cấu hình Giao đề sẽ chỉ nhìn thấy danh sách học sinh những lớp của mình tạo ra, lớp được người khác chia sẻ cho và những học sinh tự do không thuộc lớp nào.
 • Quyền Coi thi và Chấm thi: là tổng hợp của Quyền Coi thiQuyền Chấm bài

HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN THEO FILE ĐỀ THI

Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Đề thi”, chọn vào Đề thi cần phân quyền

Bước 2: Chọn “Chia sẻ” bên trái màn hình

Bước 3: Nhập số điện thoại/email tài khoản của giáo viên muốn chia sẻ hoặc chọn trực tiếp vào tên/nhóm giáo viên muốn chia sẻ

Bước 4: Tick vào các quyền muốn gán, sau đó ấn “Lưu”

PHÂN QUYỀN FILE BÀI TẬP

Tham khảo video hướng dẫn phân quyền bài tập tại đây

Chia sẻ File Bài tập hiện hỗ trợ 2 quyền: Chỉnh sửa, Chấm bài.

Giáo viên có thể phân 1 trong 2 quyền hoặc phân đồng thời cả 2 quyền cho giáo viên/nhóm giáo viên khác

 • Quyền Chỉnh sửa: Được xem chi tiết bài tập, được phép Chỉnh sửa Bài tập (thay đổi tên, sửa mô tả, cấu hình bài tập, thêm/xóa file đính kèm trong Bài tập…)
 • Quyền Chấm bài: Được phép chấm bài, xem điểm, xem bài nộp chi tiết của học sinh. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin người chấm trong từng bài tập

HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN FILE BÀI TẬP

 • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Bài tập”, chọn vào Bài tập cần phân quyền
 • Bước 2: Chọn “Chia sẻ” bên trái màn hình
 • Bước 3: Nhập số điện thoại/email tài khoản của giáo viên muốn chia sẻ hoặc chọn trực tiếp vào tên/nhóm giáo viên muốn chia sẻ
 • Bước 4: Tick vào các quyền muốn gán, sau đó ấn “Lưu”