Thay đổi thứ tự học sinh

Author: Azota 570 views
  • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”
  • Bước 2: Truy cập vào lớp cần thay đổi thứ tự học sinh. Tại màn “Danh sách học sinh”, chọn vào biểu tượng cài đặt góc bên phải ngoài cùng của màn hình
  • Bước 3: Chọn “Thay đổi vị trí học sinh”
  • Bước 3: Trong cột “Vị trí”, click vào mũi tên để di chuyển lên/xuống vị trí học sinh, hoặc nhập số vào ô có tên học sinh tương ứng trong lớp