Thay đổi thứ tự học sinh

Author: Azota 134 views

Truy cập vào lớp cần thay đổi thứ tự học sinh, tại cột “Vị trí”, sử dụng dấu mũi tên lên xuống hoặc nhập số để thay đổi vị trí thứ tự học sinh trong lớp.