Tại sao vào tạo đề hệ thống tự chuyển thành bài tập? - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tại sao vào tạo đề hệ thống tự chuyển thành bài tập?

Author: Azota 359 views

Trên hệ thống của Azota, những nội dung không có chứa câu hỏi (bắt đầu bằng “Câu/question/1….”) sẽ tự động chuyển thành dạng Bài tập.