Tạo lớp cho khóa mới

Author: Azota 188 views

Tạo lớp cho khóa mới” được sử dụng khi giáo viên muốn chuyển toàn bộ danh sách học sinh từ lớp này sang lớp tương ứng khác mà không muốn giữ lại dữ liệu bài tập/đề thi của học sinh.

Cách tạo lớp cho khóa mới

  • Bước 1: Truy cập vào “Danh sách lớp”
  • Bước 2: Chọn “Tạo lớp cho khóa mới”
  • Bước 3: Chọn các lớp cần tạo khóa mới, chọn “Lưu” để hoàn tất quá trình