Tạo lớp cho khóa mới - Hướng dẫn sử dụng Azota

Tạo lớp cho khóa mới

Author: Azota 715 views

“Tạo lớp cho khóa mới” được sử dụng khi giáo viên muốn chuyển toàn bộ danh sách học sinh từ lớp này sang lớp tương ứng khác mà không cần tạo lại danh sách, không muốn giữ lại dữ liệu bài tập/đề thi của học sinh.

Hướng dẫn tạo lớp cho khóa mới

  • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”
  • Bước 2: Tại màn “Danh sách lớp”,Chọn “Tạo lớp cho khóa mới”
  • Bước 3: Chọn các lớp cần tạo khóa mới
  • Bước 4: chọn “Lưu” để hoàn tất quá trình