Lỗi không in được Đề và Phiếu tô Offline - Hướng dẫn sử dụng Azota

Lỗi không in được Đề và Phiếu tô Offline

Author: Azota 750 views

Khi đến bước “In đề + Phiếu” mà hệ thống chặn không cho in, vui lòng kiểm tra 1 trong những nguyên nhân sau:

– Số lượng câu hỏi trong phần tạo đề con vượt quá số lượng câu hỏi có trong đề gốc

– Số câu cần in vượt quá số câu hỏi có trong trong mẫu phiếu

– Do trong đề có câu hỏi tồn tại 5 đáp án

(Nút “In đề + Phiếu không sáng, không thể in)

1- Số lượng câu hỏi trong phần tạo đề con vượt quá số lượng câu hỏi có trong đề gốc

Ví dụ: Đề thi gốc có 100 câu nhưng bạn Nhập số câu trong phần tạo đề con là 101 câu

-> Khắc phục: Nhập số câu ở phần “Tạo đề con” không vượt quá số câu hỏi có trong đề gốc

(Vì nhập số lượng câu hỏi trong đề con lớn hơn số câu thực tế trong đề gốc nên bị chặn in)

2- Số câu cần in vượt quá số câu hỏi có trong trong mẫu phiếu

Ví dụ: Bạn chọn mẫu phiếu 20 câu nhưng đề gốc lại có 40 câu

-> Khắc phục: Tạo đề con với số câu không vượt quá số câu trong mẫu phiếu đã chọn

3- Do trong đề có câu hỏi tồn tại 5 đáp án

(Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chặn in khi đề có 5 đáp án)

Vì các mẫu phiếu chỉ được thiết kế cố định với 4 đáp án, nên khi trong đề có xuất hiện câu hỏi có 5 đáp án hệ thống sẽ chặn in đề để tránh sai sót khi làm/chấm bài

-> Khắc phục: Quay trở lại đề thi, Chọn sửa nội dung, tìm câu có 5 đáp án để sửa lại và in

Xem hướng dẫn kiểm tra chi tiết số đáp án trong mỗi câu tại đây