Xuất bản/ Hủy xuất bản - Hướng dẫn sử dụng Azota

Xuất bản/ Hủy xuất bản

Author: Azota 1046 views

XUẤT BẢN

Sau khi tạo Đề thi thành công, giáo viên cần phải Xuất bản Đề thi thì học sinh mới có thể truy cập vào làm đề

Hướng dẫn Xuất bản nhanh: Tại màn Danh sách đề thi, click chuột phải vào đề thi cần xuất bản, chọn “Xuất bản”

HỦY XUẤT BẢN

Tính năng này được sử dụng khi giáo viên muốn tạm dừng xuất bản, không cho phép học sinh vào làm đề thi này. Các dữ liệu thi trước đó trong đề vẫn được giữ nguyên.

Hướng dẫn Hủy xuất bản

Bước 1: Đi tới Đề thi cần hủy xuất bản

Bước 2: Click chuột phải, chọn “Hủy xuất bản” (Những đề thi chưa xuất bản khi click chuột phải sẽ không hiện nút “Hủy xuất bản”)