Hủy xuất bản

Author: Azota 159 views
  • Bước 1: Đi tới đề thi cần hủy xuất bản
  • Bước 2: Click chuột phải, chọn “Hủy xuất bản” (Những đề thi chưa xuất bản khi click chuột phải sẽ không hiện nút “Hủy xuất bản”)