Tải xuống đề thi và phiếu trả lời

Author: Azota 137 views

Sau khi tạo đề thành công, đi tới màn Cấu hình Online/Offline

  • Bước 1: Chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng”
  • Bước 2: Nhập số lượng đề đảo muốn in, chọn mẫu phiếu cần in

Chọn “Tạo đề con” nếu muốn tạo đề đảo từ số lượng câu ngẫu nhiên được lấy trong đề gốc.
Nhập số lượng câu vào ô để tạo đề con (nếu có)

  • Bước 3: Tải đề thi và phiếu trả lời về máy