Cập nhật thay đổi số điện thoại hay email có bị mất dữ liệu không

Author: Azota 525 views

Việc cập nhật số điện thoại hay email không làm mất dữ liệu. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể cập nhật số điện thoại/email mới khi số điện thoại/email đó chưa đăng ký tài khoản trên Azota