Cập nhật thêm học sinh

Author: Azota 431 views
 • Bước 1: Truy cập vào lớp cần cập nhật thêm học sinh
 • Bước 2: Chọn “Thêm/cập nhật học sinh”
 • Bước 3: Thêm học sinh thủ công bằng cách nhập tay hoặc Thêm nhanh bằng file Excel

** Thêm thủ công:

 • Tại bảng hiện lên, chọn “Thêm học sinh”
 • Nhập các trường thông tin (họ tên, số điện thoại, mã học sinh…) rồi chọn “Xác nhận” để thêm từng học sinh

** Thêm nhanh bằng File excel

 • Tại bảng hiện lên, chọn “Thêm nhanh bằng file Excel”
 • Xuất file Excel danh sách học sinh, thêm học sinh cần bổ sung vào file
 • Lưu lại file và tải lên hệ thống file Excel đã lưu
 • Chọn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình

(Lưu ý với file Excel danh sách học sinh

 • Không xóa tiêu đề file mẫu
 • Cột Họ và tên là trường thông tin bắt buộc; các cột thông tin còn lại có thể bỏ trống
 • Số điện thoại: yêu cầu viết liền không có khoảng trắng, chỉ là số, không được chứa ký tự đặc biệt)