Cập nhật thêm học sinh - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cập nhật thêm học sinh

Author: Azota 1093 views

Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”

Bước 2: Truy cập vào lớp cần cập nhật thêm học sinh, Chọn “Thêm học sinh”

Bước 3: Thêm học sinh thủ công bằng cách nhập tay hoặc Thêm nhanh bằng File Excel

  • Thêm thủ công: Tại bảng hiện lên, chọn “Thêm học sinh”

Nhập các trường thông tin (họ tên, số điện thoại, mã học sinh…) rồi chọn “Xác nhận” để thêm từng học sinh

  • Thêm nhanh bằng File Excel: 

Tại bảng hiện lên, chọn “Thêm nhanh bằng File Excel”

Xuất File Excel danh sách học sinh, thêm học sinh cần bổ sung vào File

Bước 4: Lưu lại File và tải lên hệ thống File Excel đã lưu

Chọn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình

(Lưu ý: với File Excel danh sách học sinh: 

Không xóa tiêu đề File mẫu

Cột Họ và tên là trường thông tin bắt buộc; các cột thông tin còn lại có thể bỏ trống

Số điện thoại: yêu cầu viết liền không có khoảng trắng, chỉ là số, không được chứa ký tự đặc biệt)