Sửa thông tin học sinh

Author: Azota 250 views

** Sửa từng học sinh

 • Bước 1: Truy cập vào lớp cần sửa thông tin học sinh
 • Bước 2: Chọn vào học sinh đó trong lớp
 • Bước 3: Tại màn “Thông tin tài khoản”, chọn “Sửa”
 • Bước 4: Sửa các thông tin theo ý muốn, sau đó chọn “Cập nhật” để xác nhận thay đổi thông tin

** Sửa nhiều học sinh bằng file Excel

 • Bước 1: Truy cập vào lớp cần sửa thông tin học sinh
 • Bước 2: Chọn “Thêm/cập nhật học sinh”
 • Bước 3: Tại bảng hiện lên, chọn “Thêm nhanh bằng file Excel”
 • Bước 4: Xuất file Excel danh sách học sinh, sửa lại thông tin học sinh trong file
 • Bước 5: Lưu lại file và tải lên hệ thống file Excel đã lưu
 • Bước 6: Chọn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình

** Lưu ý với file Excel danh sách học sinh: 

 • Không xóa tiêu đề file mẫu
 • Cột Họ và tên là trường thông tin bắt buộc; các cột thông tin còn lại có thể bỏ trống
 • Số điện thoại: yêu cầu viết liền không có khoảng trắng, chỉ là số, không được chứa ký tự đặc biệt