Sửa thông tin học sinh - Hướng dẫn sử dụng Azota

Sửa thông tin học sinh

Author: Azota 2999 views

** Sửa thông tin từng học sinh (tên, ngày sinh, giới tính, sđt, email, số báo danh…)

Bước 1: Tại “Màn hình chính” (Dashboard), chọn mục “Quản lý lớp”

Bước 2: Truy cập vào lớp cần sửa thông tin học sinh, sau đó chọn vào học sinh đó trong lớp

Bước 3: Tại màn “Thông tin tài khoản”, chọn “Sửa”

Bước 4: Sửa các thông tin theo ý muốn, sau đó chọn “Cập nhật” để xác nhận thay đổi thông tin

** Sửa nhiều học sinh bằng File Excel

Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Quản lý lớp”

Bước 2: Truy cập vào lớp cần sửa thông tin học sinh, sau đó chọn “Thêm học sinh”

Bước 3: Tại bảng hiện lên, chọn “Thêm nhanh bằng File Excel”

Xuất File Excel danh sách học sinh, sửa lại thông tin học sinh trong File

  • Bước 4: Lưu lại File và tải lên hệ thống File Excel đã lưu

Chọn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình

(Lưu ý với File Excel danh sách học sinh: 

Không xóa tiêu đề File mẫu

Cột Họ và tên là trường thông tin bắt buộc; các cột thông tin còn lại có thể bỏ trống

Số điện thoại: yêu cầu viết liền không có khoảng trắng, chỉ là số, không được chứa ký tự đặc biệt)