Nút “Hủy xuất bản” có ý nghĩa gì

Author: Azota 666 views

Chọn “Hủy xuất bản” trong trường hợp bạn muốn tạm thời không cho phép thí sinh tham gia thi hoặc không cho phép học sinh trong lớp đã được giao đề thi nhìn thấy đề.