Cài đặt thông tin yêu cầu học sinh khai báo trước khi làm bài - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cài đặt thông tin yêu cầu học sinh khai báo trước khi làm bài

Author: Azota 369 views

Khi giáo viên cài đặt khai báo thông tin bổ sung, học sinh bắt buộc phải nhập đủ các thông tin giáo viên yêu cầu khai báo mới có thể truy cập làm đề thi. Các thông tin này sẽ có trong file excel điểm tải về ở mục “Thông tin bổ sung” cuối file hoặc trong màn chi tiết bài thi của học sinh

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHAI BÁO THÔNG TIN BỔ SUNG

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”. Chọn vào Đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt”

Bước 2: Chọn “Cài đặt làm bài Online”, chọn “CẤU HÌNH NÂNG CAO”

Bước 3: Bật nút “Xác thực thông tin học sinh”

Bước 4: Điền các thông tin yêu cầu học sinh khai báo và chọn hình thức trả lời, ấn “Thêm thông tin” nếu muốn thêm thông tin bắt buộc khai báo

Bước 5: Chọn “Lưu nháp” để lưu cấu hình hoặc Xuất bản để Copy link cho học sinh làm bài