Trả kết quả bài thi Offline

Author: Azota 280 views

Sau khi chấm xong bài thi của học sinh, giáo viên có thể sử dụng tính năng này để gửi kết quả cho học sinh theo từng lớp hoặc tất cả mọi người.

Giáo viên có thể cài đặt bật/tắt cho phép xem kết quả bất cứ khi nào

Hướng dẫn trả kết quả bài thi Offline

Bước 1: Tại màn danh sách đề thi, click chuột phải vào đề thi, chọn “Xem thêm”, chọn “Trả kết quả thi Offline”

Bước 2: Cài đặt cấu hình trả kết quả thi Offline mong muốn
Không: Không cho phép xem kết quả thi
Tất cả các lớp: Bất kỳ ai có link đều có thể xem kết quả thi
Tùy chọn theo lớp: Chỉ những lớp được chọn mới được xem kết quả thi


Bước 3: Copy link và gửi link cho học sinh