Không cho học sinh xem Đề thi và đáp án - Hướng dẫn sử dụng Azota

Không cho học sinh xem Đề thi và đáp án

Author: Azota 1261 views

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn vào Đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt” bên trái màn hình

Bước 3: Chọn “Cài đặt làm bài online”

Bước 4: Chọn “CẤU HÌNH NÂNG CAO”. Tại ô “Cho xem đề thi và đáp án”, tick vào mục “Không” để chặn không cho học sinh xem nội dung đề và đáp án

Không: Sau khi thi xong, học sinh không thể xem lại nội dung đề và đáp án đúng của đề

Khi làm bài xong: Sau khi Nộp bài thi thành công, học sinh có thể xem lại nội dung đề và đáp án đúng của đề

Khi tất cả thi xong: Chức năng này chỉ hoạt động khi giáo viên cài đặt đủ 2 mục “Thời gian làm bài” và “Thời gian bắt đầu – kết thúc giao đề”. Khi tất cả thi xong = Thời gian kết thúc giao đề + Thời gian làm bài

Bước 5: Chọn “Xuất bản” để lưu lại cấu hình