Phân quyền thư mục

Author: Azota 305 views

Hệ thống cho phép chia sẻ cả thư mục cho giáo viên/nhóm giáo viên khác với 2 quyền chính: Chỉnh sửaChấm bài

Bạn có thể phân 1 trong 2 quyền hoặc phân đồng thời cả 2 quyền trong thư mục

Quyền Chia sẻ File sẽ được ưu tiên hơn quyền Chia sẻ thư mục (nếu bị hủy quyền trong Chia sẻ thư mục mà quyền trong chia sẻ file vẫn còn hiệu lực, hệ thống sẽ ưu tiên theo các quyền trong chia sẻ file và ngược lại)

(Hình minh họa 2 quyền trong chia sẻ thư mục)

1. Quyền Chỉnh sửa

Những người được chia sẻ quyền Chỉnh sửa thư mục sẽ được phép:

  • Tạo đề:
  • Tạo thư mục trong thư mục đó
  • Chỉnh sửa các đề trong thư mục

Lưu ý:

  • Người được chia sẻ quyền chỉnh sửa thư mục khi tạo đề trong thư mục này sẽ chỉ có quyền chỉnh sửa, không thực hiện được đầy đủ các quyền khác như xóa đề, chia sẻ tiếp….
  • Tất cả mọi người được phân quyền Chỉnh sửa trong thư mục đều có thể nhìn thấy các đề trong thư mục

Ví dụ 1: A chia sẻ quyền Chỉnh sửa thư mục “Toán” cho B
B vào tạo đề trong thư mục Toán -> B chỉ có quyền chỉnh sửa đề này, A là người chủ sở hữu đề này nên có thể sử dụng đầy đủ các quyền với đề này

Ví dụ 2: A chia sẻ quyền Chỉnh sửa thư mục “Toán” cho cả B và C
B và C vào tạo đề trong thư mục Toán -> Cả B,C đều nhìn thấy và có quyền chỉnh sửa đề đã tạo trong thư mục này

2. Quyền Chấm bài

Những người được chia sẻ quyền Chấm bài trong thư mục sẽ được phép chấm toàn bộ các đề trong thư mục đó. Thông tin người chấm cũng được hiển thị chi tiết trong từng bài thi