Phân quyền thư mục

Author: Azota 1436 views

Hệ thống cho phép giáo viên chia sẻ cả thư mục cho giáo viên/nhóm giáo viên khác với 2 quyền chính: Chỉnh sửaChấm bài

Giáo viên có thể phân 1 trong 2 quyền hoặc phân đồng thời cả 2 quyền trong thư mục

Quyền Chia sẻ File sẽ được ưu tiên hơn quyền Chia sẻ thư mục (nếu bị hủy quyền trong Chia sẻ thư mục mà quyền trong chia sẻ file vẫn còn hiệu lực, hệ thống sẽ ưu tiên theo các quyền trong chia sẻ file và ngược lại)

(Hình minh họa 2 quyền trong chia sẻ thư mục)

1. Quyền Chỉnh sửa Thư mục

Những người được chia sẻ quyền Chỉnh sửa thư mục sẽ được phép:

  • Tạo đề
  • Tạo thư mục trong thư mục đó
  • Chỉnh sửa các đề đang có trong thư mục

Lưu ý:

  • Người được chia sẻ quyền chỉnh sửa thư mục khi tạo đề trong thư mục này sẽ chỉ có quyền chỉnh sửa, không thực hiện được đầy đủ các quyền khác như xóa đề, chia sẻ tiếp….

Ví dụ 1: A chia sẻ quyền Chỉnh sửa thư mục “Toán” cho B
B vào tạo đề trong thư mục Toán -> B chỉ có quyền chỉnh sửa đề này, A là chủ sở hữu thư mục nên có thể sử dụng đầy đủ các quyền với đề này

  • Tất cả mọi người được phân quyền Chỉnh sửa trong thư mục đều có thể nhìn thấy các đề trong thư mục

Ví dụ 2: A chia sẻ quyền Chỉnh sửa thư mục “Toán” cho cả B và C
B và C vào tạo đề trong thư mục Toán -> Cả B,C đều nhìn thấy và có quyền chỉnh sửa đề đã tạo trong thư mục này

2. Quyền Chấm bài Thư mục

Những người được chia sẻ quyền Chấm bài trong thư mục sẽ được phép chấm toàn bộ các đề trong thư mục đó. Thông tin người chấm cũng được hiển thị chi tiết trong từng bài thi

HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN THƯ MỤC

  • Bước 1: Tại Màn hình chính (Dashboard), đi tới mục “Đề thi”, chọn vào Thư mục cần phân quyền
  • Bước 2: Click chuột phải vào Thư mục, chọn “Chia sẻ”
  • Bước 3: Nhập số điện thoại/email tài khoản của giáo viên muốn chia sẻ hoặc chọn trực tiếp vào tên/nhóm giáo viên muốn chia sẻ
  • Bước 4: Tick vào các quyền muốn gán, sau đó ấn “Lưu”