Xuất điểm bài tập - Hướng dẫn sử dụng Azota

Xuất điểm bài tập

Author: Azota 484 views

Azota hỗ trợ giáo viên xuất điểm bài tập theo từng bài tập hoặc xuất điểm cùng lúc tất cả các bài tập theo lớp (bao gồm đủ điểm, nhận xét, thời gian…)

1- Xuất điểm 1 bài tập

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Bài tập”, đi tới bài tập cần xuất Excel điểm

Bước 2: Chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên phải màn hình, chọn “Xuất excel”

2 – Xuất điểm toàn bộ bài tập theo lớp

Bước 1: Tại “Màn hình chính” chọn mục “Quản lý lớp”

Bước 2: Chọn vào lớp cần xuất điểm tất cả các bài tập, bao gồm cả nhận xét (nếu có), chọn “Xuất bảng điểm”