Cài đặt thời gian làm bài Online - Hướng dẫn sử dụng Azota

Cài đặt thời gian làm bài Online

Author: Azota 2534 views

Thời gian làm bài: là khoảng thời gian học sinh được phép làm bài, nhập số phút hoặc nhập 0 nếu không muốn quy định thời gian

 Thời gian giao đề: Là khoảng thời gian học sinh được phép truy cập vào làm đề.
Thời gian bắt đầu: Học sinh được vào thi sau thời gian này
Thời gian kết thúc: Học sinh phải vào thi trước thời gian này
Ví dụ: Thời gian làm bài 30′, thời gian giao đề từ 2h00′ – 2h05′. Nếu học sinh truy cập trước 2h00′ hoặc sau 2h05′ sẽ không được mở đề thi.
Thời gian thi sẽ được tính = Thời gian học sinh truy cập đề + thời gian làm bài

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THỜI GIAN THI ONLINE

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn vào Đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt”

Bước 3: Chọn “Cài đặt làm bài online”

Bước 4: Tại ô “Thời gian làm bài (phút), nhập số phút muốn cài đặt cho học sinh, nhập 0 nếu không muốn quy định thời gian

Bước 5: Tại ô “Thời gian giao đề”, chọn vào ô trống để cài đặt khoảng thời gian học sinh được phép truy cập vào làm đề. Bỏi trống nếu không quy định

Bước 6: Chọn “Lưu nháp” để lưu lại cấu hình hoặc chọn “Xuất bản” để lưu cấu hình và Copy link cho học sinh thi