Nhập mã đề tùy chỉnh

Author: Azota 1236 views

Khi được kích hoạt và cài đặt, tính năng này này giúp nhập mã đề bắt đầu bằng các số tùy chỉnh.

Trường hợp giáo viên không bật tính năng này, Azota sẽ tạo tự động các mã đề.

Hướng dẫn cài đặt “Nhập mã đề tùy chỉnh”:

Để tới màn “Nhập mã đề tùy chỉnh” -> Đi tới “Cài đặt” đề thi -> Chọn “IN ĐỀ – có phiếu trả lời riêng” -> bật “Nhập mã đề tùy chỉnh”

Trường hợp các mã đề là số liên tiếp:


Nhập số mã đề đầu và số mã đề cuối cách nhau bằng dấu gạch ngang “-“
Số lượng các mã đề được tạo = số lượng đề đảo
Ví dụ: Số lượng đề đảo là “3” -> Để tạo mã đề bắt đầu bằng 034, kết thúc là 036 -> Thực hiện nhập mã đề “034 – 036” sẽ ra các mã đề sau in là: 034, 035, 036 tương ứng với 3 đề đảo

(Trường hợp nhập đúng: số mã đề tạo là 034, 035, 036 tương ứng với 3 đề đảo)
(Trường hợp nhập sai: do số đề đảo chỉ có 3, số mã đề được tạo vượt quá 3)
(Trường hợp nhập sai: do số đề đảo là 3, số mã đề được tạo chưa đủ 3 mã đề)

Trường hợp các mã đề được tạo riêng lẻ

Các mã đề được tách nhau bởi dấu phẩy “,”
Số lượng các mã đề được tạo = số lượng đề đảo
Ví dụ: Số lượng đề đảo là “3” -> Để tạo mã đề tùy ý ta nhập 111,222,333 (các mã đề cách nhau bởi dấu phẩy “,”)

(Trường hợp cài đặt đúng)