Xóa đề thi

Author: Azota 607 views

HƯỚNG DẪN XÓA ĐỀ THI

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn vào mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn vào Đề thi cần Xóa, chọn “Xóa” bên trái màn hình

Bước 3: Chọn “Xác nhận” để xóa đề thi này