Xuất File Word bài thi của từng học sinh

Author: Azota 853 views

Bước 1: Đi tới đề thi có học sinh cần xuất File word bài làm, chọn vào bài làm của học sinh đó

Bước 2: Chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang bên phải màn hình, chọn “Tải bài làm dưới dạng File Word”