Tạo đề trắc nghiệm có nhóm

Author: Azota 3435 views

Các phần/nhóm: Bắt đầu bằng số la mã (I.; II.;…) hoặc Phần/Phan/Nhóm/Nhom/Part + số/số la mã (Phần 1, Part I., Nhóm 1, Nhom1)
Với đề tiếng Anh, hệ thống có thể tự động nhận diện các nhóm
Lưu ý: Thứ tự các câu trong mỗi nhóm phải tăng dần. Ví dụ: Nhóm 1 – Câu n thì Nhóm 2 phải tiếp tục là câu (n+1)

Câu hỏi: bắt đầu bằng chữ Câu/ Bài/Question + số + dấu chấm (ví dụ: Câu 1.; Bài 1.; Question 1.) hoặc Số + dấu chấm (ví dụ: 1.; 2.)

Đáp án trắc nghiệm: chữ “A.”, “B.”, “C.”, “D.”…viết hoa kèm dấu chấm, theo sau là nội dung. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm cần tối thiểu 2 đáp án, tối đa 8 đáp án

Cuối đề có chữ “HẾT” hoặc “THE END”

“Bảng đáp án”: 1-A hoặc 1a hoặc 1.A

Lời giải (nếu có): Bắt đầu bằng các cụm từ “Lời giải”, “Hướng dẫn chi tiết”, “Giải thích chi tiết”
Sau đó là các câu và lời giải tương ứng
Ví dụ:
1. Chọn 114 vì có….
2. Vì theo định luật….