Không cho học sinh xem điểm đề thi - Hướng dẫn sử dụng Azota

Không cho học sinh xem điểm đề thi

Author: Azota 1017 views

Bước 1: Tại “Màn hình chính”, chọn mục “Đề thi”

Bước 2: Chọn vào Đề thi cần cài đặt, chọn “Cài đặt” bên trái màn hình

Bước 3: Chọn “Cài đặt làm bài online”

Bước 4: Chọn “CẤU HÌNH NÂNG CAO”. Tại ô “Cho xem điểm”, tick vào mục “Không” để chặn không cho học sinh xem điểm

Các mục cài đặt khác:

Khi làm bài xong: Sau khi Nộp bài thi thành công, học sinh có thể xem điểm

Khi tất cả thi xong: Chức năng này chỉ hoạt động khi giáo viên cài đặt đủ 2 mục “Thời gian làm bài” và “Thời gian bắt đầu – kết thúc giao đề”. Khi tất cả thi xong = Thời gian kết thúc giao đề + Thời gian làm bài